INFORMACE K NÁSTUPU DĚTÍ 12.4.2021

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče

Abychom mohli zajistit bezpečný  provoz, / jelikož nelze slučovat třídy/

je provozní doba školky   ZMĚNĚNA !!!   7:00 – 16:00 hod.

Všechny děti, které přijdou v pondělí 12.4.2021 do MŠ, musí být testovány antigenními testy, které dostanou při příchodu do MŠ. Tyto testy jsou neinvazivní, z přední části nosu.

Testování  dítěte si bude provádět rodič sám, 2x týdně. /pondělí a čtvrtek/, dle návodu http://www.goodtest.cz/videonavod.

Testování bude probíhat ve vestibulech MŠ. Prosíme zvoňte, dveře budou uzamčeny.

Do budovy MŠ může vstupovat pouze jedna dospělá osoba s dítětem/dětmi, ostatní vyčkají venku.

Testování bude probíhat do 8:30 hod. Pozdější příchod není možný – nelze organizačně zajistit. Prostory se musí vydezinfikovat.

Pokud bude test negativní, dítě odchází samotné do šatny .

V případě pozitivity si rodič vyčká na potvrzení a dítě si odvádíte domů.

Pokud dítě nenastoupí v den testování /pondělí nebo čtvrtek/ musí absolvovat test v den nástupu,  tzn. zazvoní na třídu, počká na asistentku, která zajistí testování.

Výjimku z testování mají děti, které doloží pozitivní test na COVID – 19, po dobu 90 dní.

Rodiče nesmí vstupovat do dalších prostor MŠ.

Netestovací dny převezmou děti asistentky u vstupu do MŠ.

Při vyzvedávání dětí po obědě budou asistentky děti vydávat opět u hlavního vstupu. Odpoledne si rodiče zazvoní na třídu a vyčká venku, než se dítě převleče.

Výsledky testování budou zapisovat vyčlenění zaměstnanci u vchodu do MŠ. Ti také budou likvidovat odpad.

Všechna opatření jsme přizpůsobili našim podmínkám, abychom byli schopni zajistit provoz pro potřebné.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Ivona Mašínová a kolektiv MŠ

M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í Ministerstva zdravotnictví
ČR v odkazu:


Upozorňujeme na změnu v oblasti vykonávání nezbytné péče o
děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou
příslušníci vybraných profesních skupin.

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto
mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských
zařízení tak, že se/

v mateřských školách, školních družinách a školních klubech
tak, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem
mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně
základních škol ve školní družině nebo školním klubu,
jejichž zákonní zástupci jsou /

/a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, /

/b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční
vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní
družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo /

/c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy, /

/d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, /

/e) příslušníci ozbrojených sil, /

/f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, /

/g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v
sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, /

/h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, /

/i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a
okresních správ sociálního zabezpečení, /

/j) zaměstnanci Finanční správy České republiky. /

K omezení provozu mateřských škol Výjimka podle písm. a) umožňuje osobní přítomnost těch dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání. S ohledem na zátěž celého systému (včetně mobility ve veřejné hromadné dopravě apod.) je nezbytné omezit v případě mateřských škol uvolnění opatření pouze na děti s povinností předškolního vzdělávání. Uvedené zároveň poskytne mateřským školám možnost vytvoření menších skupin dětí (do 15 osob), a to jak z prostorového, tak personálního hlediska. Děti v předškolním roce mají nejvyšší potřebu vzdělávání vzhledem k přípravě na jejich vstup do základní školy. Výjimka podle písm. b) je stanovena z toho důvodu, že distanční výuka v daných školách je velice problematická. Z důvodu zachování přístupu ke vzdělávání, je těmto žákům umožněna prezenční výuka. K zákazu vstupu třetích osob do škol V zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob se stanoví, že vstup těchto osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí jejich kontakt s žáky, studenty a pracovníky školy v prostorách školy. Nezbytně nutným případem je například plnění smluvních závazků školy nebo vstup zákonných zástupců jako doprovodu například při dopomoci při samotestování atd. Ve všech případech je však nutno dbát na omezení kontaktů třetích osob s osobami v prostorách školy (typicky s žáky a pracovníky školy). K výjimce pro děti zákonných zástupců určených profesí Zákaz prezenční výuky dětí a žáků ve školách má mj. za následek, že spolu s prezenčním poskytováním vzdělávání nemůže být zajištěna ani péče o děti a žáky od 2 do 10 let (nebo starší žáky, kteří potřebují intenzivnější péči). V důsledku nezajištěné péče by museli péči o tyto děti a žáky zajistit zákonní zástupci dětí a žáků. V případě, že zákonní zástupci dětí a žáků vykonávají povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií, je potřeba zajistit péči o jejich děti.

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova