Poděkování rodičům

zveřejněno v sekci Aktuality

Mnohokrát děkujeme rodičům těchto dětí, kteří nám přišli pomoci se zazimováním a úklidem školní zahrady.

Medvídci – Beneš Š., Fidrik M., Jandová M., Nosková V., Stejskalová E., Stoicu D., Špunarová K.,

Veselý D.

Ježečci – Sedláček J., Kurowski M., Báňa M., Štreit D., Hübner T., Rožková E., Starý V., Burešová E.

Veverky – Kurfürstová M., Gatialová T., Brhel M., Adamec D., Kusíková K.

Zajíčci – Kučera J., Löbel L., Hanáčková L., Hermannová A., Urban P., Novotný T.

Broučci – Chrenko M., Matras D., Charvátová A., Koudela M., Vašek J., Lykopoulos M.

Díky Vám jsme udělali velký kus práce a současně jsme spolu strávili příjemné odpoledne.

Vážíme si každé Vaší pomoci!

 

Změna kontaktních údajů

zveřejněno v sekci Aktuality

Máme nová telefonní čísla!

přízemí (třída Broučci a Ježečci): 604 513 593

1.patro (třída Medvídci, Zajíčci, Veverky): 604 526 131

Dále upozorňujeme na nový email pro školní kuchyni:

sj.slavickova@volny.cz

 

Plavání

zveřejněno v sekci Aktuality

Týká se pouze předškolních dětí, které jsou přihlášeny.

Kurzy plavání budou probíhat na ZŠ Milénova v období od 2.10.2018 – do 19.3.2019.

Konat se bude každé úterý od 10:25 do 11:10 hodin. Odchod z MŠ v 9:50 hod.

1. skupina: Medvídci a Zajíčci: od 2.10.2018 do 11.12.2018

2. skupina: Ježečci, Broučci a Veverky: od 8.1.2019 do 19.3.2019

Cena: 820,- Kč za 10 lekcí

S sebou: podepsanou koupací čepici (jméno – velkým písmem vpředu na čepici), batůžek, plavky, malé pití, osušku.

Změna výše školného

zveřejněno v sekci Aktuality

Pro školní rok 2018/2019 je stanovena výše školného 450,- Kč.

Organizace školního roku 2018/2019

zveřejněno v sekci Aktuality
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3.9.2018
Podzimní prázdniny pondělí 29.10. – úterý 30.10.2018
Vánoční prázdniny sobota 22.12.2018 – středa 2.1.2019
  vyučování začíná ve čtvrtek 3.1.2019
Jednodenní pololetní prázdniny pátek 1.2.2019
Jarní prázdniny pondělí 11.2. – neděle 17.2.2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18.4. – pátek 19.4.2019
Hlavní prázdniny sobota 29.6.2019– neděle 1.9.2019
Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2.9.2019

Zásady zpracování osobních údajů žáků školy a jejich zákonných zástupců

zveřejněno v sekci Aktuality

Zásady zpracování osobních údajů žáků školy a jejich zákonných zástupců

Informační povinnost ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

 

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

 

Mateřská škola Brno, Slavíčkova 1, příspěvková organizace

IČO: 70994161

Slavíčkova 1, 638 00 Brno

Telefon: 548 520 840

E-mail: skolka@msslavickova.cz

 

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 

pověřenec: PMA data protection s.r.o.

sídlo: Kotlářská 674/46, 602 00 Brno

odpovědná osoba: Mgr. Ivana Šilhánková

IČO: 07084498

e-mail: poverenec@pmadvisory.cz

telefon: +420 770 606 082

 

 1. Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracovaní

 

Subjektem údajů jsou děti účastníci se přijímacího řízení, následně děti účastníci se předškolního vzdělávání a jejich zákonní zástupci.

 

Účelem zpracování je zejména zajištění přijímacího řízení, zajištění předškolního vzdělávání, odvolání proti nepřijetí dítěte, poskytování či zajištění stravování, plnění evidenčních povinností, komunikace se zákonnými zástupci, poskytování informací orgánům veřejné moci, publikace fotografií nebo audiovizuálních záznamů dítěte na webových stránkách školy a sociálních sítích. Dále například organizace a zajišťování vzdělávacích programů a akcí školy.

 

Právním základem je zejména zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímací řízení probíhá dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Právním základem pro zpracování je rovněž souhlas zákonných zástupců se zpracováním osobních údajů dítěte.

 

 1. Kategorie zpracovávaných údajů a zdroje údajů

 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o vzdělání dítěte, údaje o komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, základní charakteristiky žáka (př. věk, výška, váha), sociálně-demografické charakteristiky, behaviorální, znalostní, dovednostní a psychosociální charakteristiky dítěte. Údaje o zdravotním stavu dítěte.

 

Zdrojem údajů jsou zejména zákonní zástupci dítěte.

 

 1. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracovaní založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)

 

Na základě oprávněného zájmu škola zpracovává kontaktní údaje na zákonné zástupce dítěte, pokud se jedná o kontaktní údaje nad rámec rozsahu stanoveného školským zákonem pro účely vedení školní matriky.

 

 1. Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

 

Osobní údaje žáků mohou být předány na základě povinnosti ukládané škole právním předpisem. Osobní údaje rovnou mohou být předány zpracovateli, například externímu dodavateli služby (poskytovateli mimoškolních aktivit), provozovateli ubytovacího zařízení (při organizování školky v přírodě) a podobně.

 

 1. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

 

Osobní údaje žáků ani zákonných zástupců nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby

Škola ukládá osobní údaje v souladu se lhůtami stanovenými zejména školským zákonem a zákonem o archivnictví.

 

 1. Poučení o právech subjektů údajů

 

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům.

Subjekt údajů má právo na opravu a výmaz osobních údajů.

Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku.

Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

 1. Upozornění, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a poučení ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů

 

Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem. Tam, kde je vyžadován souhlas, nemusí být poskytnut. Poskytnutí souhlasu je vždy dobrovolné.

 

 1. Upozornění na provádění automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilovaní

 

Škola jako správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

 

 

Výstava obrázků

zveřejněno v sekci Aktuality

U příležitosti “Svátku čarodejnic” se konala výstava v královopolském Tescu. Zákazníci si mohli prohlédnout SAM_3500obrázky s čarodějnou tématikou. Své místo zde našly i výtvory dětí z naší MŠ.

Více fotogrSAM_3494afií naleznete v galerii: Akce s dětmi.

Článek o naší MŠ

zveřejněno v sekci Aktuality

V Severníku, v měsíčníku městské části Brno-sever vyšel o naší MŠ článek.

 

Maškarní rej na Slavíčkově

Jak loňský rok, tak i ten letošní uspořádaly paní učitelky zmateřské školy
na Slavíčkově karneval pro děti. Již od brzkého rána, kdy děti vcházely do
třídy v doprovodu rodičů zcela natěšené, paní učitelky vítaly děti rovněž
v maskách. Úsměv a obdiv tedy byl vzájemný. V průběhu dopoledne byl
pro děti připraven program ve formě soutěží a pohybových her. NechybělSAM_2762
ani klasický tanec s míčky a přehlídka masek. I dopolední svačinka byla ve
stylu masopustu, nesmělo chybět typické jídlo – koblížky. Celý dopolední
program jsme ukončili společnou fotografií všech tříd a přehlídkou masek.
Po průvodu jsme se rozdělili opět do svých tříd. Děti byly plné dojmů azážitků
z různorodých masek svých kamarádů a nejen to. Děti však odložily masky
jen na chvíli. I v odpoledních hodinách karneval pokračoval, jelikož si děti
žádaly opět obléknout zpět své kostýmy.
Velice si vážíme toho, že se na této akcí podílejí i rodiče a přispívají tak
kdětské radosti a k rozvoji jejich fantazie. Děti tak mají možnost, vcítit se
do jiné role – např. do role komiksového hrdiny, princezny a dalších postav.
Již nyní se těšíme na další rok na nápadité masky a zábavu.
Jana Černíková, učitelka ze třídy Veverek

odkaz:

http://www.sever.brno.cz/images/soubory/severnik/2016/severnk%203_2016.pdf

Článek o naší MŠ

zveřejněno v sekci Aktuality

V Severníku, v měsíčníku městské části Brno-sever vyšel o naší MŠ článek.

 

Mateřská škola Slavíčkova se navrací k přírodě

“Když každý uděláme něco, společně uděláme mnoho pro ostatní i pro příští generace…”

Naši mateřskou školu obklopuje zahrada, která svou
rozlehlostí skýtá velkou škálu užití a my se ji snažíme
využívat nejen k pohybovým aktivitám.
V rámci environmentální výchovy rozvíjíme u dětí kladný vztah k přírodě
a její ochraně. Vedeme děti k vědomí o působení člověka na přírodu včetně
poznání důsledků lidských činností působících devastaci a ohrožení kvality
vody, vzduchu, půdy, rostlin a zvířat s následným ohrožením lidského zdraví,
ale i všeho živého na Zemi.
Již třetím rokem na školní zahradě společně s rodiči vytváříme podnětné
prostředí pro poznávání přírody, zkoumání, bádání, pokusy, výtvarné činnosti
a hry.
Děti se aktivně zapojují do péče o rostliny – zalévají, vytrhávají plevel,
okopávají záhonky. Pěstujeme různé druhy zeleniny, aby děti na vlastní oči
viděly celý proces růstu rostlin od semínka a aby věděly, že ovoce a zelenina
„neroste v supermarketu“…
V loňském roce jsme spolu s rodiči instalovali vyvýšené záhony, které
děti rády obhospodařují. Z vypěstovaných produktů si s dětmi děláme
ochutnávky, saláty, pečeme si koláče s jablky, malinami, švestkami, sušíme
křížaly a pečeme ovocný čaj.

V „Babiččině bylinkové zahrádce“ pěstujeme bylinky a děti se je učí rozlišovat
podle vůně, chuti i vzhledu. Samy si vybírají bazalku a pažitku jako
přílohu ke svačince.
Z meduňky, máty a šalvěje si vaříme čaj. Naše děti také vědí, jak nakládat
s biologickým odpadem, nosíme ho společně do 3 kompostérů, které máme
na zahradě.
Díky příspěvkům od rodičů jsme pořídili budky pro různé druhy ptáků,
domeček pro veverky (které máme na zahradě), domeček pro ježka. Návštěvníky
naší zahrady jsou sýkorky, straky, vrabci, sojky, kosi a další. Kromě
malých krmítek máme i velký
„Ptačí hostinec“, kam nosí děti ptáčkům krmení, pozorují
je a rozšiřují si znalosti díky prožigggtkovému učení. Již
máme první úspěch, v našich budkách zahnízdily sýkorky.
Dále jsme instalovali „hmyzí hotýlky“ pro broučky,
kteří zde mají své útočiště a čmelín pro čmeláky.
Na konci října jsme pořádali symbolické „Zamykaní
zahrady“ spojené s brigádou a opékáním brambor,
jako za starých časů. Díky hojnému počtu rodičů, kteří
nám přišli pomoci na brigádu, jsme udělali spoustu práce,
posilnili jsme se opečenými bramborami a zazimovali
zahradu.

Ivona Mašínová, ředitelka MŠ Slavíčkova 1

odkaz:

http://www.sever.brno.cz/images/soubory/severnik/2015/severnk%2012_2015.pdf#page=14&zoom=auto,-39,729

 

 

 

 • Co nás čeká v nejbližší době

  • 7. 12. 2018

   V PÁTEK 7.12.2018 v dopoledních hodinách si děti ozdobí v každé třídě vánoční stromeček.

  • 10. 12. 2018
   9:15 - 10:15

   V PONDĚLÍ 10.12.2018 v 9:15 hod. přijede do naší MŠ divadlo Sandry Riedlové se svým představením “Zimní pohádka“.

  • 11. 12. 2018
   15:30 - 16:30

   V ÚTERÝ 11.12.2018 v 15.30 hod. Vás srdečně zveme na předvánoční posezení s koledou. Společně si vyrobíme vánoční ozdobu z perníku a vychutnáme si předvánoční atmosféru. Budeme se těšit!

  • 13. 12. 2018

   Ve ČTVRTEK 13.12.2018 v rámci dopoledního programu dostanou děti pod stromeček vánoční nadílku. Zazpíváme si koledy a pochutnáme si i na smaženém kaprovi.

© 2016-2019 Mateřská škola Slavíčkova