Stravné a Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny, MŠ Slavíčkova 1

Stravování zajišťuje školní jídelna při MŠ.

Strava se dětem podává:         08.15 – 08.45   dopolední svačina (dolní patro)

                                                      08.15 – 08.45   dopolední svačina (horní patro)

                                                      11.50 – 12.20   oběd běžné třídy

                                                      12.00 – 12.30   oběd alergické třídy

                                                      14.15 – 14.45   odpolední svačina (dolní patro)

                                                      14.15 –14.45    odpolední svačina (horní patro)

Pitný režim: nerezové várnice s vypouštěcím ventilem s čajem a konvice s vodou jsou k dispozici v jednotlivých třídách po celý den.

Odhlašování a přihlašování stravného

Škola má zaveden systém odhlašování a přihlašování stravy a to elektronickou formou na stránkách www.strava.cz  Po přihlášení je nutné vyplnit číslo jídelny, uživatelské jméno a heslo strávníka. Způsob placení není trvalým příkazem, ale strhává se inkasem z účtu klienta k 20. dni následujícího měsíce. Novým klientům se na následující měsíc strhává záloha ve výši 2 000,- Kč (průměrně obvyklá cena plného měsíce za školné+stravu), proto si klient musí ze svého účtu zřídit inkaso (minimálně ve výši 2000,- Kč) ve prospěch naší školy a našeho bankovního účtu č. 27-5828900247/0100, případně první zálohu zaplatí před začátkem měsíce převodem na náš účet.

Každý den je možné stravu v elektronickém systému odhlásit (popřípadě přihlásit) do 13:00 hodin předešlého dne.

Je nezbytně nutné toto dodržovat z důvodu normování potravin (množství masa) a objednávek především kusových potravin (jogurt, pribináček, pečivo, ovoce …). Výjimku tvoří pondělí, kdy můžete dítě nahlásit – odhlásit ráno do 8.00 hod. ale pouze na telefonním čísle školní kuchyně.

Za odhlášenou / nahlášenou stravu zodpovídají výhradně pracovnice školní jídelny, proto prosím netelefonujte na tel. číslo MŠ, ale na níže uvedené číslo školní jídelny !

Tel. do školní jídelny:    739 967 707    nebo  SMS na mobilní telefon

Děti přijaté k celodenní docházce do mateřské školy, se stravují celodenně tzn. oběd + ranní a odpolední svačina. Pokud jde dítě výjimečně po obědě domů, zapíší rodiče vzkaz do sešitu v zádveří šatny příslušné třídy a paní kuchařky mu připraví odpolední svačinu s sebou domů.

Úhrada a vyúčtování stravného+školného

Platba stravného a školného se strhává inkasem z účtu klienta k 20. dni následujícího měsíce.

Každému dítěti bude přidělen variabilní symbol, který se nemění po celou dobu docházky dítěte do MŠ. Taktéž budou každému strávníkovi přiděleny přihlašovací údaje do elektronického systému.

V případě nemoci je možno si odebrat oběd do vlastních nádob ( jen do jídlonosičů! )

a to pouze 1. den nemoci (vyhláška č. 107/2005 sb. o školním stravování § 4 odst. 9)

Obědy se vyzvedávají v době od 11:30 do 11:45 hod. u dveří do MŠ a prosíme o dodržení tohoto času.

Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze cenu potravin, má dítě pouze 1. den neplánované nepřítomnosti v MŠ. Pokud zákonný zástupce dítě dále řádně neodhlásí ze stravování, dítě si stravu neodebere, ale škola ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy, tj. včetně osobních a věcných nákladů

Cena stravného    

Vychází z VYHLÁŠKY č. 13/2023 ze dne 3. ledna 2023, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, platné od 1.2.2023. Cena stravného se rovná výši kalkulovaného finančního limitu na nákup potravin pro naší školku. Rozpětí finančního limitu na nákup potravin je stanoveno v Příloze č. 2 VYHLÁŠKY, kde jsou stanoveny věkové skupiny strávníků, naší školy se týká skupina 1) 3-6 let a skupina   2) 7-10 let. Do věkových skupin jsou zařazování strávníci na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle jednotlivých skupin. Školní rok je od 1. září do 31. srpna. To znamená, že dítě v mateřské škole, které dovrší věku 7 let v průběhu školního roku, platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Děti patřící do druhé skupiny strávníků mají zvýšený finanční limit, z toho vyplývá také zvýšená norma potravin.

děti 1. skupina 3-6 let: přesnídávka 13 Kč, oběd 31 Kč, svačina 12 Kč, celkem 56 Kč

děti 2. skupina 7 let: přesnídávka 14 Kč, oběd 33 Kč, svačina 13 Kč, celkem 60 Kč

Veškerou agendu a informace, týkající se plateb stravného, připomínky, námitky a dotazy ohledně stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny ing. Gerhard Walter v: pondělí  od 13.00 do 15.00 hodin v kanceláři školní kuchyně nebo prostřednictvím e-mailu sj.slavickova@volny.cz 

V případě potřeby je možné dohodnout jiný termín osobní schůzky.

Vydal:  Mateřská škola Brno, Slavíčkova č. 1, 638 00 Brno
Schválila:  Ivona MAŠÍNOVÁ – ředitelka MŠ
Účinnost:  od 1. února 2024
Zhotovil: Ing. Gerhard Walter

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova