Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny, MŠ Slavíčkova 1

Stravování zajišťuje školní jídelna při MŠ.

Strava se dětem podává:         08.15 – 08.45   dopolední svačina (dolní patro)

                                                      08.15 – 08.45   dopolední svačina (horní patro)

                                                      11.50 – 12.20   oběd běžné třídy

                                                      12.00 – 12.30   oběd alergické třídy

                                                      14.15 – 14.45   odpolední svačina (dolní patro)

                                                      14.15 –14.45    odpolední svačina (horní patro)

Pitný režim: nerezové várnice s vypouštěcím ventilem s čajem a konvice s vodou jsou k dispozici v jednotlivých třídách po celý den.

Odhlašování a přihlašování stravného

Od října 2016, je zaveden nový systém odhlašování a přihlašování stravy a to elektronickou formou na stránkách www.strava.cz  Po přihlášení je nutné vyplnit číslo jídelny, uživatelské jméno a heslo strávníka. Způsob placení není již trvalým příkazem, ale strhává se z inkasa v první polovině měsíce.

Každý den je možné stravu v elektronickém systému odhlásit (popřípadě přihlásit) do 13:00 hodin předešlého dne.

Je nezbytně nutné toto dodržovat z důvodu normování potravin (množství masa) a objednávek především kusových potravin (jogurt, pribináček, pečivo, ovoce …). Výjimku tvoří pondělí, kdy můžete dítě nahlásit – odhlásit ráno do 8.00 hod. ale pouze na telefonním čísle školní kuchyně.

Za odhlášenou / nahlášenou stravu zodpovídají výhradně pracovnice školní jídelny, proto prosím netelefonujte na tel. číslo MŠ, ale na níže uvedené číslo školní jídelny !

Tel. do školní jídelny:    739 967 707    nebo  SMS na mobilní telefon

Děti přijaté k celodenní docházce do mateřské školy, se stravují celodenně tzn. oběd + ranní a odpolední svačina. Pokud jde dítě výjimečně po obědě domů, zapíší rodiče vzkaz do sešitu v zádveří šatny příslušné třídy a paní kuchařky mu připraví odpolední svačinu s sebou domů.

Úhrada a vyúčtování stravného

Platba stravného a školného se provádí ztrháváním z inkasa a to v první polovině měsíce.

Každému dítěti bude přidělen variabilní symbol,který se nemění po celou dobu docházky dítěte do MŠ. Taktéž budou každému strávníkovi přiděleny přihlašovací údaje do elektronického systému.

V případě nemoci je možno si odebrat oběd do vlastních nádob ( jen do jídlonosičů! )

a to pouze 1. den nemoci (vyhláška č. 107/2005 sb. o školním stravování § 4 odst. 9)

Obědy se vyzvedávají v době do 11:30 hod. u dveří do MŠ (vchod do třídy Broučků)

Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze cenu potravin, má dítě pouze 1. den neplánované nepřítomnosti v MŠ. Pokud zákonný zástupce dítě dále řádně neodhlásí ze stravování, dítě si stravu neodebere, ale škola ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy, tj. včetně osobních a věcných nákladů (vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování § 4 odst.).

Cena stravného    

Děti 1. skupina:          oběd + 2 svačiny ……….   46,- Kč

Děti 2. skupina:          oběd + 2 svačiny ……..…  50,- Kč

Dospělí:                  oběd …………………..………  35,- Kč 

Od 1.3.2012 navýšené stravné podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění pod č. 463  jsou stanoveny 4 věkové skupiny strávníků a to: 1) 3-6 let,   2) 7-10 let,   3) 11 – 14 let,   4) 15 a více let. Do věkových skupin jsou zařazování strávníci na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle jednotlivých skupin. Školní rok je od 1. září do 31. srpna. To znamená, že dítě v mateřské škole, které dovrší věku 7 let v průběhu školního roku, platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Děti patřící do druhé skupiny strávníků mají zvýšený finanční limit, z toho vyplývá také zvýšená norma stravy.

Veškerou agendu a informace, týkající se plateb stravného, připomínky, námitky a dotazy

ohledně stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny ing. Michaela Schmidová v:

pondělí od 13.00 hodin do 15.30 hodin v kanceláři školní kuchyně.

V případě potřeby je možné dohodnout předem termín, kdy bude p. vedoucí mít možnost se Vám věnovat.

U P O Z O R N Ě N Í

PLATBY musí být uhrazeny do 20. dne v měsíci.

V případě nezaplacení nemá dítě nárok na stravu!

Mateřská škola Brno, Slavíčkova č. 1, příspěvková organizace

Směrnice č. 1/2014

Stravování v MŠ Brno, Slavíčkova č. 1, příspěvková organizace
Vydal:                Mateřská škola Brno, Slavíčkova č. 1, 638 00 Brno
Schválila:           Ivona MAŠÍNOVÁ, ředitelka MŠ
Účinnost:            od 1. května 2022
Zhotovila:           Michaela SCHMIDOVÁ, Jana PROCHÁZKOVÁ     vedoucí stravování MŠ

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova