DŮLEŽITÉ INFORMACE – ZÁPIS 2021

zveřejněno v sekci Aktuality

Zápis do mateřské školy Brno, Slavíčkova 1 – pro školní rok 2021/22

stránky školy: www.msslavickova.cz datová schránka školy: ucnkn4j
e-mail školy: skolka@msslavickova.cz
Zápis dětí – Přihlášku lze získat:
na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz
▪ na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Dagmara Hanáková, dveře č. 104
▪ rodiče, kteří nemají přístup k internetu, kontaktujte od 1. dubna 2021 ředitelku školy
Přijímací řízení
▪ vhozením do uzamykatelné schránky na budově školy v zalepené obálce žádost o přijetí a všechny přílohy – obálku nadepište

„Přijímací řízení 2021/2022“ nejpozději do 4.5.2021 do 16,00 hodin
▪ poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
osobní podání: 4. května 2021 v době 7.30 – 11.30, 12.00 – 16.00
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
▪ do datové schránky školy – ucnkn4j

Doložit je třeba: HLAVNĚ PODPISY!!


▪ vyplněnou, vytištěnou a podepsanou přihlášku včetně potvrzení od lékaře
§ Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.
kopii rodného listu
▪ ověření údajů + čestné prohlášení o trvalém bydlišti (1 list)
▪ doložení řádného očkování dítěte (NE kopii očkovacího průkazu)

Na rozhodnutí o přijetí NEMÁ vliv pořadí při sběru přihlášek!!


VYZVEDNUTÍ ROZHODNUTÍ PROSÍME OSOBNĚ S OBČANSKÝM PRŮKAZEM

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova