Zápis z členské schůze

 

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČŮ

 

Paní  ředitelka přivítala rodiče v novém školním roce a popřála jim i dětem co nejvíce příjemných a pohodových dní strávených ve školce.

Představila nové zaměstnance MŠ.

Paní  učitelky: Helenu Žaludovou (třída Veverky), Barboru Venclovou (třída Zajíčci) a zdravotní sestru Soňu Švecovou a pro nové rodiče představila celý pedagogický sbor a zaměstnance MŠ.

KROUŽKY, které MŠ poskytuje za spolupráce lektorů v letošním šk. roce.

Výuku anglického jazyka vede lektorka pí. Silvie Novotná, která  podala informace o  organizaci a  průběhu .Vysvětlila výběr žáků a kritéria výběru z mnoha – převážně kapacitních důvodů.

Pěvecký sbor  „Bystroušek“, vedený  sbormistriní, paní Kalouskovou, která rodičům podala stručné informace o průběhu a organizaci kroužku. Rodičům, kterým nenavrhla spolupráci, dala kontakt a navrhla možnou ,,zkušební“ první hodinu, pokud mají zájem..

 

Pí. ředitelka představila hlavní cíle a zaměření MŠ, která má převážně charakter založený na vztah dětí k přírodě a pracujeme podle ŠVP, který je k nahlédnutí v každé třídě.

Poukázala na bližší informace na webových stránkách školy.

Žádala rodiče, aby  pečlivě prostudovali  ŠKOLNÍ ŘÁD (umístěný na webu) , mj práva a povinnosti rodičů a dětí a o jeho respektování.

Upozornila  na pozdní příchody, které narušují chod a organizaci režimu dne. Pozdní příchod z důvodu např. návštěvy zubaře je nutné nahlásit paní učitelce den dopředu v příslušné třídě. V jiném případě není  možné podávat  těmto dětem svačinu – a to z hygienických důvodů a norem.

Opakované porušování Školního řádu je důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Každá absence „předškoláků“ –  musí být řádně omluvena !

E-mailem – s uvedením důvodu absence.

Nově – u mladších dětí nemusí probíhat odhlašování, pokud se nejedná o absenci delší  než týden, infekční nemoc, závažnější zdravotní problém (např. zlomenina a pod.).

 

Odhlašování dětí, pokud se jedná o absenci dítěte – a ne stravování – neprobíhá přes kuchyň.

 

Dalším tématem bylo seznámení s novou legislativou a podmínkami

GDPR – OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Nové formuláře s tím související

,,Zmocnění k vyzvedávání dítěte“ a její dvě možnosti vyplnění a to pro zletilé, či nezletilé osoby. Pro každou pověřenou osobu je nutný 1 formulář. Nyní již nelze vypsat více osob na jeden formulář. Rodiče dostali 1 ks a další si nakopírují sami.

Souhlas / nesouhlas se zveřejňováním určitých údajů, fotek, informací o dětech potřebných pro MŠ.

 

PITNÝ REŽIM – ZMĚNAhrníčky s obrázkem. Každé dítě si přinese do  MŠ svůj keramický hrníček  s obrázkem, který si pozná. Materiál hrníčku je keramika, či porcelán. (Plast není možný, z důvodu hygienických důvodů )

 

ZMĚNA V UKLÁDÁNÍ OBLEČENÍ V ŠATNÁCH.

Do nových tašek –přírodní barvy – budou rodiče dávat dětem oblečení, ve kterém děti ráno přišly do MŠ a které chtějí, aby si děti oblékly také při odchodu z MŠ .

Předejde se tak neúplnému ošacení dětí a případnému vracení do prostor MŠ (např. ze zahrady a kroužků), které není z organizačních, bezpečnostních a hygienických důvodů možné.

Převážně se ale týká organizace přesunu dětí v odpoledních hodinách ze spodního patra do patra prvního ( po 16:00)  kdy  se děti z Broučků a Ježečků se přesouvají do třídy Zajíčků. A také přesunu dětí navštěvující některý z kroužků.

Stávající barevné tašky, které jsou v šatnách již zastoupeny, budou dále využívány jako doposud. Tedy na oblečení, které mají děti na školní zahradu.

ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL.

Pí. ředitelka také obeznámila rodiče se zrušením  pevné linky v MŠ a zavedení mobilních telefonů zvlášť na jednotlivá patra. Z důvodu větší mobility v prostorách MŠ.

PŘÍZEMÍ – Broučci a Ježečci : 604 513 59

I.PATRO – Medvídci, Zajíčci, Veverky : 604 5260131

 

OSLAVY NAROZENIN:

Každá třída má v šatně tzv.: narozeninovou nástěnku“, kde jsou zmíněné děti, které slaví narozeniny v jednotlivých měsících v roce. Pokud si rodiče přejí oslavu narozenin dětí,  nahlásí  pí učitelkám  předem .

Je možnost dětem něco upéct (dort, buchta apod.), gumové bonbony.

V případě dětí s alergiemi apod. – vhodné donést bonbony, které dítě smí a dát je k dispozici pí. učitelkám (pokud by došlo k situaci, kdy dítě nemůže v případě pro něj nevhodných potravin si od spolužáků sladkost vzít- předejde se mnoha situacím, převážně z citové stránky dítěte.)

Nadstandardní aktivity MŠ

Edukativně stimulační hodiny  pro předškoláky budou probíhat v období zimních měsíců – pp. únor. Bližší informace budou podány v časném termínu.

Předplavecký výcvik bude nadále na ZŠ Milénova, převážně pro děti předškolního věku.

Divadla v MŠ – každý měsíc v prostorách školy a na jaře návštěva kamenného dívadla. Kromě toho budou probíhat různé výukové programy, návštěva ,,ekologického centra – Lipka“

Pí. učitelka Mgr. Svatava Pleva rodiče seznámila s logopedickou poradnou, kterou v MŠ poskytuje a převážně pro ty, kteří se již na konzultace a poradenství ,,přihlásili“.

Škola v přírodě – v měsíci květnu

Poděkování rodičům za poskytování hygienických potřeb pro jednotlivé třídy a také při spolupráci s opravou hraček, výukových materiálů a objektů v prostoru školky (převážně školní zahrady) s významnou pomocí při brigádách na školní zahrádce.

Byla také vyjádřena prosba a možnost poskytnout školce ,,sponzorský dar“ pro potřebu školky/ dětí.  Během rekonstrukce se poničily některé koberce…

 

,,Úkol týdne“, na kterém pracují rodiče s dětmi doma a po splnění donesou  do MŠ, kde je vystavíme. Během října (termín bude upřesněn)  bude téma úkolu ,,skřítek  Podzimníček”. Výroba je otevřena různým možnostem a využití přírodních materiálů – např.: dýně, kaštany, brambory, listy, apod.

Pí. ředitelka  poprosila rodiče,  aby donesli do MŠ alespoň jednu sklenici od marmelády na plánovanou výrobu pečeného čaje na tradiční slavnost MŠ – ,,vánoční jarmark“

Další prosba byla pro rodiče, kteří mají možnost donést jablka – určené opět k přípravám pro ,,vánoční jarmark“ (pečený čaj, křížaly apod.)

Pí. učitelka Mgr. Svatava Pleva rodiče seznámila s logopedickou poradnou, kterou v MŠ poskytuje a převážně pro ty, kteří se již na konzultace a poradenství ,,přihlásili“ – již je obsazeno. Je možná individuální konzultace.

 

Pí. ředitelka poukázala na již splněný požadavek ze strany rodičů, čímž bylo umístění stojanů na kola na pozemek MŠ. (Stojan na kola je již umístěn u školí zahrady –blíže ke třídě ,,Broučci“)

 

SPOLEK RODIČŮ

Byli navrženi a schváleni noví členové Spolku za jednotlivé třídy.

Předseda spolku, pan Spurný seznámil rodiče se stanovami Spolku a jeho aktivitami, příspěvky a jejich obsahem a využití. Seznámil rodiče s výdaji za minulý rok a s předpokládanými výdaji  na nový školní rok –  jedná se např.:

o tělovýchovné nářadí, o didaktické pomůcky  pro výuku dětí, hračky, výtvarný materiál, vybavení jednotlivých tříd pro  rozvoj dětí, vybavení školní zahrady ( rostlinky, bylinky, květiny, , balíčky na ,, Mikuláše“, ,,Kinder vajíčka“- dárečky k narozeninám, školní výlet , občerstvení na školních akcích – ,,jarní/ podzimní brigáda“, dárky na Vánoce apod. Podrobné vyúčtování najdou rodiče na nástěnkách ve třídách.

ZMĚNA VÝŠE PŘÍSPĚVKU

Nová částka pro rodiče na rok činí  2.000 Kč

V minulých letech činil příspěvek 1.500 Kč. Tento příspěvek se 7 let  nenavýšil.

V případě sourozenců  je částka snížena o 1.000 Kč (  na 3.000 Kč)

Rodiče uvedou do poznámek DAR a jméno dítěte. Částku lze platit nadvakrát. První platba do 30. Října a druhá platba do konce února.

Proběhla závěrečná diskuse v rámci Spolku rodičů a závěrečné hlasování všech přítomných – příspěvek byl odsouhlasen.

Pí. ředitelka závěrem poděkovala všem zúčastněným rodičům a jejich zájmem spojeným s MŠ a zahájila rodičovskou schůzi za ukončenou.

Následovaly ,,třídní schůzky“  v jednotlivých třídách.

V Brně: 1.10.2018

© 2016-2019 Mateřská škola Slavíčkova