Organizační řád školy

ORGANIZAČNÍ   ŘÁD    2019/2020

 

Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení)

MŠ Slavíčkova 1 je zřízena jako zařízení s celodenním provozem, provoz zahajuje v 6:30 hodin a končí v 16:30. Dvě třídy v prvním poschodí jsou vyčleněny pro děti alergické a zdravotně oslabené a jedna třída je vyčleněná pro děti bez zdravotního oslabení. Dvě třídy v přízemí navštěvují děti bez zdravotního oslabení. Děti mohou přicházet do MŠ podle možností rodičů, nejpozději však do 8:30, kdy se podává dopolední svačina. Příchod i odchod dětí v jinou než stanovenou dobu je možný po předchozí domluvě s paní učitelkou na třídě. V době oběda nedoporučujeme vyzvedávat děti dříve. Dbáme i na správně stravovací návyky a chceme dětem dopřát dostatek času ke klidnému obědu. Na základě zmocnění je možné předat děti ostatním rodinným příslušníkům a pověřeným osobám.

Režim dne

MŠ Slavíčkova je zřízena jako zařízení s celodenním provozem – od 6.30 do 16.30 hod.

Rodič má povinnost předat dítě osobně učitelce a odpoledne si dítě včas vyzvednout, v 16.30 hod opouští budovu MŠ.

Budova MŠ se otevírá ráno v 6,30 hod., ne dříve.

Ve třídách pro alergické a zdravotně oslabené děti rodiče navštíví pracovnu zdravotní sestry.

Děti mohou přicházet do MŠ podle možností rodičů, nejpozději však do 8:45, kdy se podává dopolední svačina. Příchod i odchod dětí v jinou než stanovenou dobu je možný po předchozí domluvě s paní učitelkou na třídě. V době oběda nedoporučujeme vyzvedávat děti dříve. Dbáme i na správně stravovací návyky a chceme dětem dopřát dostatek času ke klidnému obědu.

PROVOZ TŘÍD ZAJÍČKŮ, VEVEREK A MEDVÍDKŮ

Ranní scházení                 6:30-7:15 ve třídě Zajíčků

                                              od 7:30 ve svých třídách

                                              V 8:45 se MŠ uzamyká!

Rozcházení po obědě     12:35-12:50, kdy se MŠ uzamyká!

Odpolední rozcházení    14:45-16:00 Zajíčci a Veverky ve svých třídách

                                              od 15:30 jsou Medvídci u Zajíčků

                                              od 16:00 (pondělí – čtvrtek) jsou Veverky u Zajíčků

                                              od 15:45 (pátek) jsou Veverky u Zajíčků

                                              15:30 – 16:30 rozcházení dětí ve třídě Zajíčků

                                              16:30 se MŠ uzamyká!

PROVOZ TŘÍD JEŽEČKŮ A BROUČKŮ

Ranní scházení                 od 6:30 se scházejí děti ve třídě Ježečků

                                              mezi 7:00-8:00 odcházejí děti z Ježečků do třídy Broučků

                                              V 8:45 se MŠ uzamyká!

Rozcházení po obědě     12:20-12:40, kdy MŠ se uzamyká!

Odpolední rozcházení   Pondělí-pátek: v 15:30 děti ze třídy Ježečků přechází k Broučkům, kde provoz

                                             v 16:00 končí.

                                            16:00-16:30 – děti se převádí do třídy Zajíčků

                                             V 16:00 se uzamyká přízemí MŠ.

Úvodní ustanovení

 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti zaměstnanců školy.
 2. Organizační řád je základní normou MŠ jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP).
 3. Organizační řád MŠ zabezpečuje realizaci především školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky MŠMT ČR č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhl. č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

Postavení a poslání mateřské školy

MŠ byla zřízena ke dni 1. 1. 2003 jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou ÚMČ Brno – sever. MŠ je v síti škol KÚ vedena pod kódem. Cílem předškolního vzdělávání je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základy pro celoživotní učení každého jedince.

Organizační členění

Útvary školy a funkční místa

 1. V čele MŠ jako právního subjektu stojí ředitelka školy, která zodpovídá za plnění úkolů organizace.
 2. MŠ se člení na vedení, pedagogické pracovníky a správní zaměstnance. Součástí MŠ je školní jídelna. Za chod školní jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny.

Řízení školy – kompetence

a) Statutární orgán školy

Statutárním orgánem MŠ je ředitelka. Ředitelka řídí ostatní vedoucí zaměstnance MŠ a koordinuje jejich práci. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení MŠ, pedagogických a provozních porad Jedná ve všech záležitostech jménem MŠ, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních, pověřeních.

Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených MŠ, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy MŠ.

Ředitelka je při výkonu své funkce dále oprávněna písemně pověřit pracovníky MŠ, aby činili vymezené právní úkony jménem MŠ.

Schvaluje organizační strukturu MŠ a plán zaměstnanců jednotlivých útvarů, rozhoduje o záležitostech MŠ, které si vyhradila v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů civilní obrany a bezpečnosti a ochrany zdraví     při práci; plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti školy   v této oblasti.

Odpovídá za BOZP, PO a ochranu ŽP.

Úkoly spojené s finančním řízením jsou zajišťovány smluvně jinou organizací.Účetní agendu vede ředitelka MŠ v součinnosti se správcem rozpočtu školní jídelny a externí účetní.

b) Personální řízení

Personální agendu vede v plném rozsahu ředitelka MŠ.

Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ředitelka MŠ.

c) Materiální vybavenÍ

 1. Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí ředitelka MŠ.
 2. Za ochranu evidovaného majetku odpovídá ředitelka MŠ.
 3. Odpisy majetku se řídí ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb., ve znění 50/2002 Sb. o daních z příjmů a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění 450/2001 o rozpočtových pravidlech

d) Řízení výchovy a vzdělávání                                                                                                                          Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy a školním řádem.

Externí vztahy

Ve styku s rodiči dětí jednají ředitelka a učitelky MŠ jménem školy. Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků. Agendu „STRAVNÉ“, dotazy a připomínky vyřizuje rozpočtářka školní jídelny. Zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí nařízením vlády ČR č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Podrobnosti jsou stanoveny ve Vnitřním platovém předpisu MŠ.

Kritéria přiznání osobního příplatku – pedagogičtí a zdravotničtí zaměstnanci

a) Vnitřní principy řízení a oceňovaní zaměstnanci a oceňování práce 

Úroveň kvality povinností učitelky vyplývající z Pracovního řádu pro zaměstnance školy a školských zařízení a povinností vyplývajících z pracovního řádu školy a plnění dalších organizačních předpisů (BOZP, PO). Rozsah a úroveň kvality plnění úkolů vyplývající z pracovní náplně a osobních kompetencí. Soulad pedagogické činnosti s principy Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Kurikulem podpory zdraví v mateřské škole a se Školním vzdělávacím programem. Úroveň kvality vedení třídní dokumentace. Úroveň kvality spolupráce s rodiči a dalšími partnery školy. Soulad dalšího vzdělávání a odborného růstu s potřebami školy. Písemné dokládání náplně samostudia. Podíl na. udržování slušných mezilidských vztahů – odpovědnost, ochota ke spolupráci, pomoc novým nebo méně zkušeným kolegyním, korektnost a odvaha postavit se k porušování dohodnutých pravidel nebo porušování pracovních povinností.  

Kritéria přiznání mimořádných odměn – pedagogičtí a zdravotničtí zaměstnanci

 1. Kvalita dalších aktivit nad rámec povinností zaměstnance vyplývající z pracovní náplně – iniciativa, pozitivní přístup, práce ve ztížených podmínkách, zastupování za nepřítomnost, účast na akcích školy.
 2. Oceňování pracovních zásluh při životním jubileu, odchodu do důchodu.
 3. Prezentace školy na veřejnosti, podíl na vytváření dobré pověsti školy.
 4. Mimořádné aktivity – flétna, edukativně stimulační skupiny, škola v přírodě, výlety, brigády, pomoc a zapojení se do zlepšování pracovního prostředí ve škole nebo na zahradě.

 

Kritéria přiznání osobního příplatku nebo odměny – provozní zaměstnanci

 1. Původní: Mimořádná odměna – mimořádně vykonaná jednorázová činnost, která se odlišuje od standardně vykonávané práce.
 2. Úroveň kvality plnění povinností zaměstnance vyplývající z pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení a povinností vyplývající z pracovního řádu školy a plnění dalších organizačních předpisů – BOZP, PO, hygienických předpisů.
 3. Rozsah a úroveň kvality plnění úkolů vyplývajících z pracovní náplně a osobních kompetencí.
 4. Práce je vykonávaná v souladu s principy Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Kurikulem podpory zdraví v mateřské škole a se Školní vzdělávacím programem.
 5. Respektování práce učitelek a zdravotnických pracovnic, nezasahování do jejich kompetencí.
 6. Úroveň kvality dalších aktivit nad rámec povinností – iniciativa, pozitivní přístup, práce ve ztížených podmínkách, zastupování za nepřítomnost, účast na akcích školy.
 7. Podíl na propagaci dobrého jména školy, zlepšování pracovního prostředí i prostředí pro děti.
 8. Schopnost sebereflexe – sebehodnocení.
 9. Podíl na udržování slušných mezilidských vztahů, ochota spolupráce s učitelkami, zdravotnickými pracovnicemi i ostatními zaměstnanci, pomoc novým nebo méně zkušeným kolegyním, korektnost a odvaha postavit se k porušování dohodnutých pravidel nebo porušování pracovních povinností.

b) Práva a povinnosti zaměstnanců

Jsou dány zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o předškolním vzdělávání, pracovním řádem pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení, organizačním řádem školy a dalšími obecně závaznými právními normami.

Práva a povinnosti pedagogických zaměstnanců

§22a Práva pedagogických zaměstnanců

Pedagogičtí zaměstnanci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým   násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a         dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým zaměstnancem ve škole
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při   přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti
d) volit a být voleni do školské rady
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti
§22b Povinnosti pedagogických zaměstnanců
Pedagogický zaměstnanec je povinen:
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, viz §2
b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj
e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku
f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonném zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním

Závěrečná ustanovení

V celém areálu školy je zakázáno požívání alkoholických nápojů a kouření. Organizační řád je závazný          pro všechny pracovníky MŠ Brno, Slavíčkova 1. Organizační řád mají k dispozici rodiče v šatnách všech tříd.  Po dobu pracovní doby všech zaměstnanců MŠ je zakázáno používat mobilní telefony, nesmí být ve třídách a jsou uloženy v šatnách pro zaměstnance. Projednáno na provozní a pedagogické poradě dne: 25.8.2015 Tento provozní řád je zpracován podle vyhlášky 410/2005 Sb., kterou se provádí zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zpracovala: ředitelka školy Ivona Mašínová

Nabývá účinnost dnem: 1.9.2016

Aktualizováno dne: 31.8.2019

© 2016-2019 Mateřská škola Slavíčkova