Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny MŠ Slavíčkova 1

Stravování zajišťuje školní jídelna při MŠ

Strava se dětem podává:

08.15 – 8.45   dopolední svačina

11.45 – 12.15  oběd běžné třídy

12.00 – 12.30  oběd alergické třídy

14.15 – 14.45  odpolední svačina

Pitný režim

Nerezové várnice s vypouštěcím ventilem s čajem a konvice s vodou jsou k dispozici v jednotlivých třídách po celý den. Nabízíme také vodu s citronem. Vedeme děti k pití neslazených nápojů.

Odhlašování a přihlašování stravného

Od října 2016 je zaveden nový systém odhlašování a přihlašování stravy a to elektronickou formou na stránkách www.strava.cz. Po přihlášení je nutné vyplnit číslo jídelny, uživatelské jméno a heslo.

Způsob placení není již trvalým příkazem, ale strhává se z inkasa počátkem měsíce.

Každý den je možné stravu v elektronickém systému odhlásit (popřípadě přihlásit) do 13:00 hodin předešlého dne.

Je nezbytně nutné toto dodržovat z důvodu normování potravin (množství masa) a objednávek především kusových potravin (jogurt, pribináček, pečivo, ovoce, …). Výjimku tvoří pondělí, kdy můžete dítě odhlásit (popřípadě přihlásit) do 8:00 hodin ráno, ale pouze na telefonním čísle školní kuchyně.

Za odhlášenou/nahlášenou stravu zodpovídají výhradně pracovnice školní jídelny, proto prosím netelefonujte na tel. číslo MŠ, ale na níže uvedené telefonní číslo školní jídelny! Taktéž nelze odhlašovat stravu na email MŠ!!!

Mobilní telefon školní jídelny: 739 967 707 (můžete zaslat i sms zprávu)

Děti přijaté k celodenní docházce do mateřské školy se stravují celodenně, tzn. oběd + ranní a odpolední svačina. Pokud jde dítě výjimečně po obědě domů, zapíší rodiče jméno dítěte do sešitu v zádveří šatny příslušné třídy a paní kuchařky mu připraví odpolední svačinu s sebou domů.

Cena stravného

Od 1.3.2012 navýšené stravné podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění pod č. 463  jsou stanoveny 4 věkové skupiny strávníků a to: 1) 3-6 let,   2) 7-10 let,   3) 11 – 14 let,   4) 15 a více let. Do věkových skupin jsou zařazování strávníci na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle jednotlivých skupin. Školní rok je od 1. září do 31. srpna. To znamená, že dítě v mateřské škole, které dovrší věku 7 let v průběhu školního roku, platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Děti patřící do druhé skupiny strávníků mají zvýšený finanční limit, z toho vyplývá také zvýšená norma stravy.

Děti 1. skupina:          oběd + 2 svačiny………..  46,- Kč

Děti 2. skupina:          oběd + 2 svačiny ……….. 50,- Kč

Dospělí:                                                             35,- Kč

Veškerou agendu a informace, týkající se plateb stravného, připomínky, námitky a dotazy ohledně stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny ing. Michaela Schmidová v:

pondělí  od 13.00 do 15.30 hodin v kanceláři školní kuchyně

V případě potřeby je možné dohodnout předem termín, kdy bude pí vedoucí mít možnost se Vám věnovat.

Úhrada a vyúčtování stravného

Platba stravného a školného se provádí strháváním z inkasa počátkem měsíce.

Každému dítěti bude přidělen variabilní symbol, který se nemění po celou dobu docházky dítěte do MŠ. Taktéž budou každému strávníkovi přiděleny přihlašovací údaje do elektronického systému.

V případě nemoci je možné si odebrat oběd do vlastních nádob (jen do čistých jídlonosičů!) a to pouze

1. den nemoci (vyhláška č. 107/2005 sb. o školním stravování § 4 odst. 9).

Obědy se vyzvedávají  od  11.30 do 11.45 hod. u dveří do třídy Broučků  (zde si zazvoníte na zvonek kuchyně).

Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze cenu potravin, má dítě pouze 1. den neplánované nepřítomnosti v MŠ. Pokud zákonný zástupce dítě dále řádně neodhlásí ze stravování, dítě si stravu neodebere, ale škola ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy, tj. včetně osobních a věcných nákladů. Totéž platí u dospělých strávníků (vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování § 4 odst. 9).

Vydal:  Mateřská škola Brno, Slavíčkova č. 1, 638 00 Brno
Schválila:  Ivona MAŠÍNOVÁ – ředitelka MŠ
Účinnost:  od 1. května 2022
Zhotovila:  Michaela Schmidová, Jana Procházková

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova