Dodatek ke Školnímu řádu – distanční vzdělávání

Mateřská škola Brno, Slavíčkova 1

příspěvková organizace

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍDODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

1.10.2020

Distanční způsob vzdělávání

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZD) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.
 • Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.
 • Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
 • O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitelka školy nebo zákonný zástupce.
 • Distanční vzdělávání je povinné pro předškolní děti a zároveň je v případě neúčasti na tomto vzdělávání nutné předškolní dítě omlouvat v omluvných listech, stejně jako při neúčasti při prezenčním vzdělávání.

Způsob realizace distančního vzdělávání

 • Distanční vzdělávání bude probíhat na základě komunikace se zákonnými zástupci e-mailem nebo prostřednictvím zaheslované webové stránky.
 • Pokud někdo z rodičů nebude mít možnost zadané úkoly vytisknout, domluví se s učitelkou na místě a čase předání výukového materiálu.
 • Zákonní zástupci jsou povinni zadané úkoly s dětmi plnit.
 • Po otevření MŠ přinesou zákonní zástupci vypracované úkoly ke zkontrolování a vložení do portfolií.
 • V rámci spolupráce s Masarykovou univerzitou (fakultní škola) se během uzavření MŠ budou na distančním vzdělávání podílet po konzultaci s pedagogy i studentky MU (online praxe).

Absence

 • Povinnost omlouvat absenci dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, má zákonný zástupce dítěte i v případě neúčasti na distanční výuce.

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova