Covid-19 – ošetřovné

Formulář ošetřovné

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné_uzavření škol

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) Od dnešního dne vstoupilo v platnost nařízení vlády o uzavření základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Rodičům dětí do věku 10 let, kterých se uvedené opatření týká, tj. jejich děti nemohou být v péči školského/dětského zařízení, náleží ošetřovné (více ZDE). Pokud má však toto opatření za následek, že např. již není možné z personálních důvodů zajistit provoz mateřské školy, a z tohoto důvodu je uzavřena i mateřská škola, bude se tato situace řešit stejným způsobem. V případech, kdy nařízení vlády vstoupilo dnešním dnem v platnost a aktuálně probíhají jarní prázdniny, začíná běh podpůrčí doby až ode dne, kdy měla být škola po prázdninách otevřena. Zaměstnanec o výplatu ošetřovného žádá tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje (interaktivní formulář k vyplnění ZDE). Doporučený postup pro podání žádosti ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení  školským/dětským zařízením je k dispozici elektronický formulář na ePortálu ČSSZ, z nějž lze exportovat *.pdf soubor, dále je distribuován tiskopis žádosti v elektronicky vyplnitelné podobě (otevřený dokument *.doc a dokument *.pdf vyplnitelný běžnou verzí kancelářského SW nástroje),  v tomto tiskopisu vyplní školské/dětské zařízení část A. elektronicky, dokument uloží (v případě ePortálu ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy), v části „do“ je přitom možno uvést údaj i slovně, kupř. „do odvolání“ Část B. tiskopisu vyplňuje rodič  elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení rodič bez zbytečného odkladu přepošle technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci – „omluvenku“),  pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis: o buďto vytiskl, vyplnil, podepsal a fyzicky předal zaměstnavateli, o anebo tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis). Část C. tiskopisu vyplňuje zaměstnavatel  fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ fyzicky (poštou),  elektronicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ elektronickou poštou (na adresu elektronické podatelny). Aktuální informace sledujte na našich komunikačních kanálech nebo na www.mpsv.cz

© 2016-2019 Mateřská škola Slavíčkova