Ukončení stravování

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

od úterý 6.4.2021 ukončujeme možnost stravování v MŠ až do jejího znovuotevření. A to z ekonomických důvodů.

Děkujeme za pochopení.

Velikonoční putování se zajíčkem Ušáčkem

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

vytvořili jsme pro vaše děti velikonoční stezku s plněním úkolů. Kdo má zájem, může se jí zúčastnit.

Začátek putování je v prvním patře u vchodu Veverek a Zajíčků, kde se dovíte veškeré informace. Stezka není náročná a je rozmístěna kolem školní zahrady. Cíl je v prvním patře u Medvídků. Celkem na vás čeká 10 úkolů :-)

Přejeme vám příjemnou zábavu a krásné prožití velikonočních svátků!

OZNÁMENÍ MŠMT O PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

zveřejněno v sekci Aktuality

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29.BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26.února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení do 11. dubna 2021.

Tímto se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

ON-LINE VÝUKA

zveřejněno v sekci Aktuality

On-line výuka pro „předškoláky“ není povinná. Může se připojit ten, kdo má o tuto formu on-line setkání zájem .

ŠKOLNÉ – BŘEZEN

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

školné za měsíc březen vám nebude strženo.

Distanční vzdělávání

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

naši nabídku činností, pracovních listů a inspirace prosím berte jen jako doporučení.

Kolik práce, tvoření apod. uděláte, je na vašem uvážení. Vše, co po dobu NOUZOVÉHO STAVU vytvoříte, můžete přinést do školky.

Budeme se těšit !

On-line výuku předškoláků, neboli společné setkání, berte jen jako podporu a udržení sociálních kontaktů.

Pro mladší děti není on-line výuka z technických ani organizačních důvodu možná.

Přejeme všem pevné zdraví, kolektiv MŠ

DŮLEŽITÉ INFORMACE – ZÁPIS 2021

zveřejněno v sekci Aktuality

Zápis do mateřské školy Brno, Slavíčkova 1 – pro školní rok 2021/22

stránky školy: www.msslavickova.cz datová schránka školy: ucnkn4j
e-mail školy: skolka@msslavickova.cz
Zápis dětí – Přihlášku lze získat:
na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz
▪ na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Dagmara Hanáková, dveře č. 104
▪ rodiče, kteří nemají přístup k internetu, kontaktujte od 1. dubna 2021 ředitelku školy
Přijímací řízení
▪ vhozením do uzamykatelné schránky na budově školy v zalepené obálce žádost o přijetí a všechny přílohy – obálku nadepište

„Přijímací řízení 2021/2022“ nejpozději do 4.5.2021 do 16,00 hodin
▪ poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
osobní podání: 4. května 2021 v době 7.30 – 11.30, 12.00 – 16.00
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
▪ do datové schránky školy – ucnkn4j

Doložit je třeba: HLAVNĚ PODPISY!!


▪ vyplněnou, vytištěnou a podepsanou přihlášku včetně potvrzení od lékaře
§ Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.
kopii rodného listu
▪ ověření údajů + čestné prohlášení o trvalém bydlišti (1 list)
▪ doložení řádného očkování dítěte (NE kopii očkovacího průkazu)

Na rozhodnutí o přijetí NEMÁ vliv pořadí při sběru přihlášek!!


VYZVEDNUTÍ ROZHODNUTÍ PROSÍME OSOBNĚ S OBČANSKÝM PRŮKAZEM

zveřejněno v sekci Aktuality

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče, dávám vám na vědomí nařízení vlády o pokračování uzavření mateřských škol do 28.3.2021.

I nadále očekávejte distanční vzdělávání formou úkolů, námětů a inspirace.

Ivona Mašínová

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu coronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22.BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
 dále se do 28. března prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu (tzv. „určené školy“).
Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

INSPIRACE

zveřejněno v sekci Aktuality

Na stránkách brněnského planetária jsou zveřejněné pohádky/výukové příběhy pro malé děti
https://www.hvezdarna.cz/?page_id=558
Na stránkách Obchůdek Vendula je každý den nový pracovní list
https://www.obchudekvendula.cz/Zdarma-c15_0_1.htm
Záchranná stanice živočichů Makov má online krmítko, kde děti mohou pozorovat mnoho druhů ptáků
https://www.makov.cz/webkamera.html
Klíčení fazolí na Vida blogu
https://vida.cz/blog/novy-zivot

https://decko.ceskatelevize.cz/joginci?fbclid=IwAR3FZK8J31lz2y0wI50moHCzrFGa-29H8RAdxEXqcL28zN7qYXEvrmYRS70

Dále vám posíláme odkaz na stránky, kde probíhá online přenos záchranné stanice  https://www.makov.cz/…tml 
 

Distanční výuka

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

z důvodu nařízení vlády ČR o uzavření mateřských škol od 1.3.2021 budeme výuku předškoláků provádět  distančním vzděláváním formou emaiů a odkazů na webu .
Opět vám na maily budeme postupně zasílat různé náměty a úkoly na přípravu předškoláků do ZŠ. Pokud někdo nemá možnost si zaslané materiály vytisknout, obraťte se na nás a my vám je vytiskneme.

Pro mladší děti budeme umísťovat náměty na web.


MŠMT  vydalo nové Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v Mateřské škole:

 • MŠ je povinna zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se tímto způsobem vzdělávat.
 • Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte(zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.), ale také personálním a technickým možnostem školy.

Ředitel školy rozhoduje o konkrétním způsobu organizace vzdělávání distančním způsobem.

Záleží na každé MŠ, jak si pravidla pro distanční výuku nastaví. (Měla by je mít, ale zakotvena ve svém školním řádu.)
Účast dětí škola posuzuje přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne.
S ohledem na odlišné podmínky jednotlivých dětí a jejich rodin není vhodné stanovovat pro zapojení do vzdělávání pevně určené časy a absenci posuzovat dle účasti na těchto aktivitách v konkrétních hodinách.


OŠETŘOVNÉ: Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol zde. MŠ žádný formulář nevystavuje. Rodič může ošetřovné na dítě v MŠ čerpat i v případě, že jsou v místě jarní prázdniny.

Přejeme vám hlavně zdraví, pevné nervy  a doufáme, že se co nejdříve zase uvidíme.

S přáním hezkého dne Ivona Mašínová a  kolektiv MŠ Slavíčkova


 • Co nás čeká v nejbližší době

  • 4. 10. 2022
   4. 10. 2022

   V  úterý 4.10.2022 navštíví předškoláci Jezírko v Soběšicích, kde si pro ně připravili venkovní i vnitřní program „Dřevěný svět“. Děti budou odcházet z MŠ v 7:30 hod!  Nachystejte jim...   Číst celé

  • 18. 10. 2022
   18. 10. 2022

   V úterý 18.října 2022 od 8.30 hod. se v MŠ uskuteční „Muzikodrama  – Strašidel se nebojíme“.

  • 22. 11. 2022
   22. 11. 2022

   V úterý 22.listopadu 2022 naši MŠ navštíví Divadlo plyšového medvídka s představením Hanácký Betlém.  Divadlo začne v 9.00 hod.

  • 7. 12. 2022
   7. 12. 2022

   Ve středu 7. prosince 2022 v 9.00 hod. navštíví naši MŠ Kača a Kača s Mikulášskou nadílkou.

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova