INFORMACE K NÁSTUPU DĚTÍ 12.4.2021

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče

Abychom mohli zajistit bezpečný  provoz, / jelikož nelze slučovat třídy/

je provozní doba školky   ZMĚNĚNA !!!   7:00 – 16:00 hod.

Všechny děti, které přijdou v pondělí 12.4.2021 do MŠ, musí být testovány antigenními testy, které dostanou při příchodu do MŠ. Tyto testy jsou neinvazivní, z přední části nosu.

Testování  dítěte si bude provádět rodič sám, 2x týdně. /pondělí a čtvrtek/, dle návodu http://www.goodtest.cz/videonavod.

Testování bude probíhat ve vestibulech MŠ. Prosíme zvoňte, dveře budou uzamčeny.

Do budovy MŠ může vstupovat pouze jedna dospělá osoba s dítětem/dětmi, ostatní vyčkají venku.

Testování bude probíhat do 8:30 hod. Pozdější příchod není možný – nelze organizačně zajistit. Prostory se musí vydezinfikovat.

Pokud bude test negativní, dítě odchází samotné do šatny .

V případě pozitivity si rodič vyčká na potvrzení a dítě si odvádíte domů.

Pokud dítě nenastoupí v den testování /pondělí nebo čtvrtek/ musí absolvovat test v den nástupu,  tzn. zazvoní na třídu, počká na asistentku, která zajistí testování.

Výjimku z testování mají děti, které doloží pozitivní test na COVID – 19, po dobu 90 dní.

Rodiče nesmí vstupovat do dalších prostor MŠ.

Netestovací dny převezmou děti asistentky u vstupu do MŠ.

Při vyzvedávání dětí po obědě budou asistentky děti vydávat opět u hlavního vstupu. Odpoledne si rodiče zazvoní na třídu a vyčká venku, než se dítě převleče.

Výsledky testování budou zapisovat vyčlenění zaměstnanci u vchodu do MŠ. Ti také budou likvidovat odpad.

Všechna opatření jsme přizpůsobili našim podmínkám, abychom byli schopni zajistit provoz pro potřebné.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Ivona Mašínová a kolektiv MŠ

M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í Ministerstva zdravotnictví
ČR v odkazu:


Upozorňujeme na změnu v oblasti vykonávání nezbytné péče o
děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou
příslušníci vybraných profesních skupin.

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto
mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských
zařízení tak, že se/

v mateřských školách, školních družinách a školních klubech
tak, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem
mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně
základních škol ve školní družině nebo školním klubu,
jejichž zákonní zástupci jsou /

/a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, /

/b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční
vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní
družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo /

/c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy, /

/d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, /

/e) příslušníci ozbrojených sil, /

/f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, /

/g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v
sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, /

/h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, /

/i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a
okresních správ sociálního zabezpečení, /

/j) zaměstnanci Finanční správy České republiky. /

K omezení provozu mateřských škol Výjimka podle písm. a) umožňuje osobní přítomnost těch dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání. S ohledem na zátěž celého systému (včetně mobility ve veřejné hromadné dopravě apod.) je nezbytné omezit v případě mateřských škol uvolnění opatření pouze na děti s povinností předškolního vzdělávání. Uvedené zároveň poskytne mateřským školám možnost vytvoření menších skupin dětí (do 15 osob), a to jak z prostorového, tak personálního hlediska. Děti v předškolním roce mají nejvyšší potřebu vzdělávání vzhledem k přípravě na jejich vstup do základní školy. Výjimka podle písm. b) je stanovena z toho důvodu, že distanční výuka v daných školách je velice problematická. Z důvodu zachování přístupu ke vzdělávání, je těmto žákům umožněna prezenční výuka. K zákazu vstupu třetích osob do škol V zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob se stanoví, že vstup těchto osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí jejich kontakt s žáky, studenty a pracovníky školy v prostorách školy. Nezbytně nutným případem je například plnění smluvních závazků školy nebo vstup zákonných zástupců jako doprovodu například při dopomoci při samotestování atd. Ve všech případech je však nutno dbát na omezení kontaktů třetích osob s osobami v prostorách školy (typicky s žáky a pracovníky školy). K výjimce pro děti zákonných zástupců určených profesí Zákaz prezenční výuky dětí a žáků ve školách má mj. za následek, že spolu s prezenčním poskytováním vzdělávání nemůže být zajištěna ani péče o děti a žáky od 2 do 10 let (nebo starší žáky, kteří potřebují intenzivnější péči). V důsledku nezajištěné péče by museli péči o tyto děti a žáky zajistit zákonní zástupci dětí a žáků. V případě, že zákonní zástupci dětí a žáků vykonávají povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií, je potřeba zajistit péči o jejich děti.

Informace k otevření MŠ

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,


od pondělí  12. 4. 2021 zahajujeme provoz v naší mateřské škole. Po dobu mimořádného opatření, abychom zajistili podmínky neslučování dětí bude provoz od 7,00 do 16,30 hodin.

Provoz platí pouze pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání „PŘEDŠKOLÁCI“

a děti popsané ve výjimce /IZS, školství,…/

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ
Z technických důvodů nemůže být spuštěn elektronický systém přihlašování/odhlašování. V pondělí 12. 4. 2021 zajistíme stravu pro všechny příchozí děti. V pondělí během dne bude systém zprovozněn. Stravu na další dny si již budete muset přihlašovat sami, tak jak jste zvyklí.

Veškeré informace o mimořádných opatřeních MZČR Vám zašleme zítra.

Ukončení stravování

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

od úterý 6.4.2021 ukončujeme možnost stravování v MŠ až do jejího znovuotevření. A to z ekonomických důvodů.

Děkujeme za pochopení.

Velikonoční putování se zajíčkem Ušáčkem

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

vytvořili jsme pro vaše děti velikonoční stezku s plněním úkolů. Kdo má zájem, může se jí zúčastnit.

Začátek putování je v prvním patře u vchodu Veverek a Zajíčků, kde se dovíte veškeré informace. Stezka není náročná a je rozmístěna kolem školní zahrady. Cíl je v prvním patře u Medvídků. Celkem na vás čeká 10 úkolů :-)

Přejeme vám příjemnou zábavu a krásné prožití velikonočních svátků!

OZNÁMENÍ MŠMT O PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

zveřejněno v sekci Aktuality

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29.BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26.února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení do 11. dubna 2021.

Tímto se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

ON-LINE VÝUKA

zveřejněno v sekci Aktuality

On-line výuka pro „předškoláky“ není povinná. Může se připojit ten, kdo má o tuto formu on-line setkání zájem .

ŠKOLNÉ – BŘEZEN

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

školné za měsíc březen vám nebude strženo.

Distanční vzdělávání

zveřejněno v sekci Aktuality

Vážení rodiče,

naši nabídku činností, pracovních listů a inspirace prosím berte jen jako doporučení.

Kolik práce, tvoření apod. uděláte, je na vašem uvážení. Vše, co po dobu NOUZOVÉHO STAVU vytvoříte, můžete přinést do školky.

Budeme se těšit !

On-line výuku předškoláků, neboli společné setkání, berte jen jako podporu a udržení sociálních kontaktů.

Pro mladší děti není on-line výuka z technických ani organizačních důvodu možná.

Přejeme všem pevné zdraví, kolektiv MŠ

DŮLEŽITÉ INFORMACE – ZÁPIS 2021

zveřejněno v sekci Aktuality

Zápis do mateřské školy Brno, Slavíčkova 1 – pro školní rok 2021/22

stránky školy: www.msslavickova.cz datová schránka školy: ucnkn4j
e-mail školy: skolka@msslavickova.cz
Zápis dětí – Přihlášku lze získat:
na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz
▪ na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Dagmara Hanáková, dveře č. 104
▪ rodiče, kteří nemají přístup k internetu, kontaktujte od 1. dubna 2021 ředitelku školy
Přijímací řízení
▪ vhozením do uzamykatelné schránky na budově školy v zalepené obálce žádost o přijetí a všechny přílohy – obálku nadepište

„Přijímací řízení 2021/2022“ nejpozději do 4.5.2021 do 16,00 hodin
▪ poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
osobní podání: 4. května 2021 v době 7.30 – 11.30, 12.00 – 16.00
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
▪ do datové schránky školy – ucnkn4j

Doložit je třeba: HLAVNĚ PODPISY!!


▪ vyplněnou, vytištěnou a podepsanou přihlášku včetně potvrzení od lékaře
§ Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.
kopii rodného listu
▪ ověření údajů + čestné prohlášení o trvalém bydlišti (1 list)
▪ doložení řádného očkování dítěte (NE kopii očkovacího průkazu)

Na rozhodnutí o přijetí NEMÁ vliv pořadí při sběru přihlášek!!


VYZVEDNUTÍ ROZHODNUTÍ PROSÍME OSOBNĚ S OBČANSKÝM PRŮKAZEM

zveřejněno v sekci Aktuality

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče, dávám vám na vědomí nařízení vlády o pokračování uzavření mateřských škol do 28.3.2021.

I nadále očekávejte distanční vzdělávání formou úkolů, námětů a inspirace.

Ivona Mašínová

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu coronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22.BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
 dále se do 28. března prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu (tzv. „určené školy“).
Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

 • Co nás čeká v nejbližší době

  • 28. 11. 2022
   28. 11. 2022

   V pondělí 28.11.2022 v dopoledních hodinách si s dětmi ozdobíme stromečky v jednotlivých třídách.

  • 7. 12. 2022
   7. 12. 2022

   Ve středu 7. prosince 2022 v 9.00 hod. navštíví naši MŠ Kača a Kača s Mikulášskou nadílkou.

  • 13. 12. 2022
   13. 12. 2022

   V úterý 13.12.2022 Vás zveme  srdečně na předvánoční posezení s tvořením, kde si spolu zazpíváme koledy a vychutnáme si předvánoční atmosféru (nejedná se o klasickou besídku). Posezení  se bude konat...   Číst celé

  • 15. 12. 2022
   15. 12. 2022

   Ve čtvrtek 15.12.2022 v rámci dopoledního programu dostanou děti pod stromeček vánoční nadílku. Společně si zazpíváme koledy a užijeme si vánoční atmosféru.

© 2016-2020 Mateřská škola Slavíčkova