Krásné prázdniny!

zveřejněno v sekci Aktuality

Za celý tým naší školky Vám přejeme krásné prázdniny, vydařenou dovolenou a spoustu hezkých zážitků!

A po prázdninách se na Vás budeme těšit v nově zrekonstruovaných prostorách.

Vaše MŠ Slavíčkova

 

UKONČENÍ PROVOZU MŠ – Rekonstrukce

zveřejněno v sekci Aktuality

Z důvodu havarijního stavu školní kuchyně se bude během letních prázdnin provádět rozsáhlá rekonstrukce, ke které se připojí i rekonstrukce elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace a tepelných rozvodů v celé budově.

Jsme proto nuceni ukončit provoz o dva dny dříve.

Poslední den docházky do MŠ bude tedy STŘEDA 27.6.2018!!!

Od ČTVRTKA 28.6.2018 bude MŠ již uzavřena.

 

Omlouváme se za možné komplikace, věříme ale, že situaci chápete a budeme se na Vás těšit v září v nově zrekonstruovaných prostorách školky.

Zásady zpracování osobních údajů žáků školy a jejich zákonných zástupců

zveřejněno v sekci Aktuality

Zásady zpracování osobních údajů žáků školy a jejich zákonných zástupců

Informační povinnost ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

 

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

 

Mateřská škola Brno, Slavíčkova 1, příspěvková organizace

IČO: 70994161

Slavíčkova 1, 638 00 Brno

Telefon: 548 520 840

E-mail: skolka@msslavickova.cz

 

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 

pověřenec: PMA data protection s.r.o.

sídlo: Kotlářská 674/46, 602 00 Brno

odpovědná osoba: Mgr. Ivana Šilhánková

IČO: 07084498

e-mail: poverenec@pmadvisory.cz

telefon: +420 770 606 082

 

 1. Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracovaní

 

Subjektem údajů jsou děti účastníci se přijímacího řízení, následně děti účastníci se předškolního vzdělávání a jejich zákonní zástupci.

 

Účelem zpracování je zejména zajištění přijímacího řízení, zajištění předškolního vzdělávání, odvolání proti nepřijetí dítěte, poskytování či zajištění stravování, plnění evidenčních povinností, komunikace se zákonnými zástupci, poskytování informací orgánům veřejné moci, publikace fotografií nebo audiovizuálních záznamů dítěte na webových stránkách školy a sociálních sítích. Dále například organizace a zajišťování vzdělávacích programů a akcí školy.

 

Právním základem je zejména zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímací řízení probíhá dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Právním základem pro zpracování je rovněž souhlas zákonných zástupců se zpracováním osobních údajů dítěte.

 

 1. Kategorie zpracovávaných údajů a zdroje údajů

 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o vzdělání dítěte, údaje o komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, základní charakteristiky žáka (př. věk, výška, váha), sociálně-demografické charakteristiky, behaviorální, znalostní, dovednostní a psychosociální charakteristiky dítěte. Údaje o zdravotním stavu dítěte.

 

Zdrojem údajů jsou zejména zákonní zástupci dítěte.

 

 1. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracovaní založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)

 

Na základě oprávněného zájmu škola zpracovává kontaktní údaje na zákonné zástupce dítěte, pokud se jedná o kontaktní údaje nad rámec rozsahu stanoveného školským zákonem pro účely vedení školní matriky.

 

 1. Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

 

Osobní údaje žáků mohou být předány na základě povinnosti ukládané škole právním předpisem. Osobní údaje rovnou mohou být předány zpracovateli, například externímu dodavateli služby (poskytovateli mimoškolních aktivit), provozovateli ubytovacího zařízení (při organizování školky v přírodě) a podobně.

 

 1. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

 

Osobní údaje žáků ani zákonných zástupců nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby

Škola ukládá osobní údaje v souladu se lhůtami stanovenými zejména školským zákonem a zákonem o archivnictví.

 

 1. Poučení o právech subjektů údajů

 

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům.

Subjekt údajů má právo na opravu a výmaz osobních údajů.

Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku.

Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

 1. Upozornění, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a poučení ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů

 

Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem. Tam, kde je vyžadován souhlas, nemusí být poskytnut. Poskytnutí souhlasu je vždy dobrovolné.

 

 1. Upozornění na provádění automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilovaní

 

Škola jako správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

 

 

ZÁPIS 2018

zveřejněno v sekci Aktuality

ZÁPIS

Výdej přihlášek : pro rodiče ,kteří nemají přístup k internetu –

                       ve středu 18.4.2018  od 8.00-13.00   u ředitelky MŠ

Pokud si přihlášku vytisknete sami, nemusíte v této fázi  MŠ kontaktovat ani navštěvovat.

Sběr přihlášek :  středa 2.5. a čtvrtek 3.5.2018  v době od 8:00 -11:00    

                                                                                      a 12:00 – 16.00 hod.

Jak získat přihlášku:

Na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

K zápisu s sebou přineste:

– rodný list dítěte ( originál + jednu kopii k založení)

– doklad o trvalém bydlišti OP nebo nájemní smlouvu (originál + jednu kopii na založení)

– vyplněnou přihlášku s potvrzením pediatra

 

ZÁPIS DO ALERGICKÝCH TŘÍD

(PRO DĚTI ALERGICKÉ A ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ)

Pro přijetí do alergických tříd musí děti splňovat speciální kritéria.

Je nutné přihlášku vyzvednout osobně.

VÝDEJ A SBĚR přihlášek : bude ve stejném termínu jako elektronický zápis

 

 

UPOZORNĚNÍ!

Rodiče, kteří nebudou mateřskou školou kontaktováni do 30.5.2018, si osobně vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí v pondělí 4.6.2018 v čase od 8:00 – do 16:00 hod.

Děkujeme.

Úplata za předškolní vzdělávání

zveřejněno v sekci Aktuality

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 je stanovena na částku 503 Kč/měsíc.

Poděkování…

zveřejněno v sekci Aktuality

MNOHOKRÁT DĚKUJEME PANU PĚCHÁČKOVI ZA VYTVOŘENÍ NAŠICH

NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK!!!

Výstava obrázků

zveřejněno v sekci Aktuality

U příležitosti „Svátku čarodejnic“ se konala výstava v královopolském Tescu. Zákazníci si mohli prohlédnout SAM_3500obrázky s čarodějnou tématikou. Své místo zde našly i výtvory dětí z naší MŠ.

Více fotogrSAM_3494afií naleznete v galerii: Akce s dětmi.

Článek o naší MŠ

zveřejněno v sekci Aktuality

V Severníku, v měsíčníku městské části Brno-sever vyšel o naší MŠ článek.

 

Maškarní rej na Slavíčkově

Jak loňský rok, tak i ten letošní uspořádaly paní učitelky zmateřské školy
na Slavíčkově karneval pro děti. Již od brzkého rána, kdy děti vcházely do
třídy v doprovodu rodičů zcela natěšené, paní učitelky vítaly děti rovněž
v maskách. Úsměv a obdiv tedy byl vzájemný. V průběhu dopoledne byl
pro děti připraven program ve formě soutěží a pohybových her. NechybělSAM_2762
ani klasický tanec s míčky a přehlídka masek. I dopolední svačinka byla ve
stylu masopustu, nesmělo chybět typické jídlo – koblížky. Celý dopolední
program jsme ukončili společnou fotografií všech tříd a přehlídkou masek.
Po průvodu jsme se rozdělili opět do svých tříd. Děti byly plné dojmů azážitků
z různorodých masek svých kamarádů a nejen to. Děti však odložily masky
jen na chvíli. I v odpoledních hodinách karneval pokračoval, jelikož si děti
žádaly opět obléknout zpět své kostýmy.
Velice si vážíme toho, že se na této akcí podílejí i rodiče a přispívají tak
kdětské radosti a k rozvoji jejich fantazie. Děti tak mají možnost, vcítit se
do jiné role – např. do role komiksového hrdiny, princezny a dalších postav.
Již nyní se těšíme na další rok na nápadité masky a zábavu.
Jana Černíková, učitelka ze třídy Veverek

odkaz:

http://www.sever.brno.cz/images/soubory/severnik/2016/severnk%203_2016.pdf

Článek o naší MŠ

zveřejněno v sekci Aktuality

V Severníku, v měsíčníku městské části Brno-sever vyšel o naší MŠ článek.

 

Mateřská škola Slavíčkova se navrací k přírodě

„Když každý uděláme něco, společně uděláme mnoho pro ostatní i pro příští generace…“

Naši mateřskou školu obklopuje zahrada, která svou
rozlehlostí skýtá velkou škálu užití a my se ji snažíme
využívat nejen k pohybovým aktivitám.
V rámci environmentální výchovy rozvíjíme u dětí kladný vztah k přírodě
a její ochraně. Vedeme děti k vědomí o působení člověka na přírodu včetně
poznání důsledků lidských činností působících devastaci a ohrožení kvality
vody, vzduchu, půdy, rostlin a zvířat s následným ohrožením lidského zdraví,
ale i všeho živého na Zemi.
Již třetím rokem na školní zahradě společně s rodiči vytváříme podnětné
prostředí pro poznávání přírody, zkoumání, bádání, pokusy, výtvarné činnosti
a hry.
Děti se aktivně zapojují do péče o rostliny – zalévají, vytrhávají plevel,
okopávají záhonky. Pěstujeme různé druhy zeleniny, aby děti na vlastní oči
viděly celý proces růstu rostlin od semínka a aby věděly, že ovoce a zelenina
„neroste v supermarketu“…
V loňském roce jsme spolu s rodiči instalovali vyvýšené záhony, které
děti rády obhospodařují. Z vypěstovaných produktů si s dětmi děláme
ochutnávky, saláty, pečeme si koláče s jablky, malinami, švestkami, sušíme
křížaly a pečeme ovocný čaj.

V „Babiččině bylinkové zahrádce“ pěstujeme bylinky a děti se je učí rozlišovat
podle vůně, chuti i vzhledu. Samy si vybírají bazalku a pažitku jako
přílohu ke svačince.
Z meduňky, máty a šalvěje si vaříme čaj. Naše děti také vědí, jak nakládat
s biologickým odpadem, nosíme ho společně do 3 kompostérů, které máme
na zahradě.
Díky příspěvkům od rodičů jsme pořídili budky pro různé druhy ptáků,
domeček pro veverky (které máme na zahradě), domeček pro ježka. Návštěvníky
naší zahrady jsou sýkorky, straky, vrabci, sojky, kosi a další. Kromě
malých krmítek máme i velký
„Ptačí hostinec“, kam nosí děti ptáčkům krmení, pozorují
je a rozšiřují si znalosti díky prožigggtkovému učení. Již
máme první úspěch, v našich budkách zahnízdily sýkorky.
Dále jsme instalovali „hmyzí hotýlky“ pro broučky,
kteří zde mají své útočiště a čmelín pro čmeláky.
Na konci října jsme pořádali symbolické „Zamykaní
zahrady“ spojené s brigádou a opékáním brambor,
jako za starých časů. Díky hojnému počtu rodičů, kteří
nám přišli pomoci na brigádu, jsme udělali spoustu práce,
posilnili jsme se opečenými bramborami a zazimovali
zahradu.

Ivona Mašínová, ředitelka MŠ Slavíčkova 1

odkaz:

http://www.sever.brno.cz/images/soubory/severnik/2015/severnk%2012_2015.pdf#page=14&zoom=auto,-39,729

 

 

 

 • Co nás čeká v nejbližší době

  Nebyly nalezeny žádné připravované akce!

© 2016 Mateřská škola Slavíčkova