Členská schůze pro rodiče

zveřejněno v sekci Aktuality

Dne 20.9.2018 ve čtvrtek v 17.OO hod. ve třídě Medvídků ( v 1.patře ) se bude konat členská schůze pro všechny rodiče.

 

Program:

– vyúčtování spolku rodičů

– volba nových členů

– odsouhlasení ročního členského příspěvku

– diskuze

– krátké informativní schůzky v jednotlivých třídách ( pro zájemce )

ÚČAST  NUTNÁ !!!!

Prosíme, dostavte se bez dětí!

Těšíme se na Vás!

 

Hrníček

zveřejněno v sekci Aktuality

Prosíme rodiče, aby přinesli dětem menší hrníček s ouškem  a obrázkem, aby si je děti poznaly. Z hygienických důvodů NE PLASTOVÝ.

Reflexní vesty

zveřejněno v sekci Aktuality

Prosíme rodiče, aby z bezpečnostních důvodů pořídili svým dětem reflexní vesty. Přineste je, prosím, do 30.9.2018.

Pozor – změna výše školného!

zveřejněno v sekci Aktuality

Pro školní rok 2018/2019 je stanovena výše školného 450,- Kč.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

zveřejněno v sekci Aktuality

Z provozních důvodů (rekonstrukce) se nemůže konat schůzka pro rodiče nových dětí v posledním srpnovém týdnu, jak bývá zvykem.

Všechny informace ohledně nástupu najdete na webových stránkách v sekci „Co potřebují děti do školky“.

Další důležité informace Vám sdělíme na členské schůzi rodičů, která se bude konat v druhé polovině září. Termín bude upřesněn.

Vyplněné dokumenty přineste, prosím, ředitelce školy do pátku 7.9.2018.

Důležité informace pro rodiče nových dětí

zveřejněno v sekci Aktuality

Do 28.8.2018 je třeba uhradit jednorázovou částku 1.500,- Kč (číslo účtu 27-5828900247/0100 ) jako zálohu na školné a stravu na měsíc září. Pro identifikaci platby PROSÍM UVÁDĚJTE DO KOLONKY „POZNÁMKA PRO PŘÍJEMCE“ CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ VAŠEHO DÍTĚTE.

V měsíci září se pak bude strhávat další částka na říjen již formou inkasa. V nejbližších dnech obdržíte emailem evidenční číslo, které je důležité pro elektronický systém stravování. V tomto emailu Vám sdělíme i další kroky a podrobnější informace.

Vzhledem k možnosti využití adaptačního programu Vás prosíme o sdělení plánovaného termínu nástupu (NUTNÉ!!!) Vašeho dítěte do MŠ na email: skolka@msslavickova.cz.

Do pondělí 3.9. Vás prosíme o komunikaci POUZE EMAILEM!!!

Děkujeme za pochopení.

Organizace školního roku 2018/2019

zveřejněno v sekci Aktuality
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3.9.2018
Podzimní prázdniny pondělí 29.10. – úterý 30.10.2018
Vánoční prázdniny sobota 22.12.2018 – středa 2.1.2019
  vyučování začíná ve čtvrtek 3.1.2019
Jednodenní pololetní prázdniny pátek 1.2.2019
Jarní prázdniny pondělí 11.2. – neděle 17.2.2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18.4. – pátek 19.4.2019
Hlavní prázdniny sobota 29.6.2019– neděle 1.9.2019
Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2.9.2019

Zásady zpracování osobních údajů žáků školy a jejich zákonných zástupců

zveřejněno v sekci Aktuality

Zásady zpracování osobních údajů žáků školy a jejich zákonných zástupců

Informační povinnost ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

 

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

 

Mateřská škola Brno, Slavíčkova 1, příspěvková organizace

IČO: 70994161

Slavíčkova 1, 638 00 Brno

Telefon: 548 520 840

E-mail: skolka@msslavickova.cz

 

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 

pověřenec: PMA data protection s.r.o.

sídlo: Kotlářská 674/46, 602 00 Brno

odpovědná osoba: Mgr. Ivana Šilhánková

IČO: 07084498

e-mail: poverenec@pmadvisory.cz

telefon: +420 770 606 082

 

 1. Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracovaní

 

Subjektem údajů jsou děti účastníci se přijímacího řízení, následně děti účastníci se předškolního vzdělávání a jejich zákonní zástupci.

 

Účelem zpracování je zejména zajištění přijímacího řízení, zajištění předškolního vzdělávání, odvolání proti nepřijetí dítěte, poskytování či zajištění stravování, plnění evidenčních povinností, komunikace se zákonnými zástupci, poskytování informací orgánům veřejné moci, publikace fotografií nebo audiovizuálních záznamů dítěte na webových stránkách školy a sociálních sítích. Dále například organizace a zajišťování vzdělávacích programů a akcí školy.

 

Právním základem je zejména zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímací řízení probíhá dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Právním základem pro zpracování je rovněž souhlas zákonných zástupců se zpracováním osobních údajů dítěte.

 

 1. Kategorie zpracovávaných údajů a zdroje údajů

 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o vzdělání dítěte, údaje o komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, základní charakteristiky žáka (př. věk, výška, váha), sociálně-demografické charakteristiky, behaviorální, znalostní, dovednostní a psychosociální charakteristiky dítěte. Údaje o zdravotním stavu dítěte.

 

Zdrojem údajů jsou zejména zákonní zástupci dítěte.

 

 1. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracovaní založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)

 

Na základě oprávněného zájmu škola zpracovává kontaktní údaje na zákonné zástupce dítěte, pokud se jedná o kontaktní údaje nad rámec rozsahu stanoveného školským zákonem pro účely vedení školní matriky.

 

 1. Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

 

Osobní údaje žáků mohou být předány na základě povinnosti ukládané škole právním předpisem. Osobní údaje rovnou mohou být předány zpracovateli, například externímu dodavateli služby (poskytovateli mimoškolních aktivit), provozovateli ubytovacího zařízení (při organizování školky v přírodě) a podobně.

 

 1. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

 

Osobní údaje žáků ani zákonných zástupců nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby

Škola ukládá osobní údaje v souladu se lhůtami stanovenými zejména školským zákonem a zákonem o archivnictví.

 

 1. Poučení o právech subjektů údajů

 

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům.

Subjekt údajů má právo na opravu a výmaz osobních údajů.

Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku.

Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

 1. Upozornění, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a poučení ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů

 

Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem. Tam, kde je vyžadován souhlas, nemusí být poskytnut. Poskytnutí souhlasu je vždy dobrovolné.

 

 1. Upozornění na provádění automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilovaní

 

Škola jako správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

 

 

Poděkování…

zveřejněno v sekci Aktuality

MNOHOKRÁT DĚKUJEME PANU PĚCHÁČKOVI ZA VYTVOŘENÍ NAŠICH

NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK!!!

Výstava obrázků

zveřejněno v sekci Aktuality

U příležitosti „Svátku čarodejnic“ se konala výstava v královopolském Tescu. Zákazníci si mohli prohlédnout SAM_3500obrázky s čarodějnou tématikou. Své místo zde našly i výtvory dětí z naší MŠ.

Více fotogrSAM_3494afií naleznete v galerii: Akce s dětmi.

© 2016 Mateřská škola Slavíčkova